Disclaimer

Wealth Solutions BV is een gereglementeerde onderneming en geregistreerd bij de FSMA als erkend verzekeringstussenpersoon met nummer 0675713579.

De statutaire zetel is gevestigd te Kapelsesteenweg 292, 2930 Brasschaat ingeschreven bij de K.B.O. onder het nummer BE0675713579.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie die u kunt terugvinden op de verschillende pagina’s van de website zijn louter informatief van aard. De inlichtingen en diensten waarnaar wordt verwezen zijn algemeen van aard. Er kunnen bijgevolg geen rechten worden ontleend aan de weergegeven informatie.

We streven er steeds naar de informatie zo accuraat en volledig mogelijk bij te houden. Wealth Solutions BV is ,mits zijn blijvende inspanning voor correcte informatie, niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten door menselijke vergissingen of informaticasystemen noch tegenover haar bezoekers van de website, noch tegenover derden, uitgezonderd ingeval van opzet of zware fout door Wealth Solutions BV.

Wealth Solutions BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie of te vertrouwen op informatie vervat in deze website in verband met de risico’s eigen aan financiële diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website van Wealth Solutions BV is in al haar onderdelen, de naam en het logo van Wealth Solutions inbegrepen, beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Wealth Solutions  zijn reproducties niet toegelaten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Opmerkingen in verband met de inhoud van de website, met inbegrip van de disclaimer dienen te worden gericht aan werner.mens@wealthsolutions.be. Het Belgisch recht is van toepassing op alle mogelijke geschillen met betrekking tot het gebruik van de website www.wealthsolutions.be.

Deze geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Wealth Solutions BV, m.n. de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken. Voor verdere vragen i.v.m. deze disclaimer kunt U steeds terecht via werner.mens@wealthsolutions.be.